ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި B05.09.3 Hdh. Kulhudhuhfushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
234 126 108 416 234 650
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Habeeba Ahmed ޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 33
2 Abdul Latheef Hassan ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 105
3 Ahmed Sameer އަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 96
4 Hassan Shafaan ޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 77
5 Ibrahim Abbas އިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 71
6 Mohamed Favaaz މުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 97
7 Zakariyya Adam ޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 19
8 Aminath Majeeda އާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 66
9 Sama Ali ސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 98
10 Adam Shareef Mohamed އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 53
11 Nizar Moosa ނިޒާރު މޫސާ Independent 20
12 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 111
13 Siuna Adam ސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 94
14 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 107
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1170 40 83 1047
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.