ހދ. އަތޮޅު ފިނޭ ކައުންސިލް
Hdh. Finey Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ފިނޭ B01.02.1 Hdh. Finey Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
210 126 84 115 210 325
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Thoha Ibrahim ޠާހާ އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 63
2 Hussain Nashid ޙުސައިން ނާޝިދު Maldivian Democratic Party 83
3 Abdul Raheem Mohamed ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 101
4 Shaheena Mohamed ޝާހީނާ މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 79
5 Hassan Rasheed ޙަސަން ރަޝީދު Independent 114
6 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 50
7 Ismail Madheeh އިސްމާޢީލް މަދީޙް Maldivian Democratic Party 63
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
630 9 68 553
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.