ހދ. އަތޮޅު ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Hanimaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ B01.0.1 Hdh. Hanimaadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
84 43 41 31 84 115
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hassan Saleem ޙަސަން ސަލީމް Maldivian Democratic Party 29
2 Abdul Salaam Ali ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީ Independent 40
3 Hassan Jaufar ޙަސަން ޖަޢުފަރު Progressive Party of Maldives 25
4 Arifa Abdulla ޢާރިފާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 37
5 Nisham Ali ނިޝާމް ޢަލީ Progressive Party of Maldives 27
6 Abdul Sattar Hassan ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން Independent 17
7 Musthafa Saleem މުޞްޠަފާ ސަލީމް Independent 24
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
252 15 38 199
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.