ށ. އަތޮޅު ބިލެތްފަހި ކައުންސިލް
Sh. Bilehfahi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ C01.0.1 Sh. Bilehfahi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
162 70 92 8 162 170
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hassan Zareer ޙަސަން ޒަރީރު Jumhoory Party 13
2 Adam Saleem އާދަމް ސަލީމް Maldivian Democratic Party 75
3 Ahmed Shareef އަޙްމަދު ޝަރީފު Progressive Party of Maldives 79
4 Ahmed Nafiz އަޙްމަދު ނާފިޡް Maldivian Democratic Party 82
5 Ahmed Faisal އަޙްމަދު ފައިޞަލް Maldivian Democratic Party 78
6 Abdulla Ziyad ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު Progressive Party of Maldives 76
7 Aslam Ismail އަސްލަމް އިސްމާޢީލް Progressive Party of Maldives 78
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
486 3 2 481
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.