ނ. އަތޮޅު ޅޮހި ކައުންސިލް
N. Lhohi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ކ. ގުޅި H03.07.1 N. Lhohi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
0 0 0 1 0 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Afeef Ibrahim ޙުސައިން ޢަފީފް އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 0
2 Abdulla Salim ޢަބްދުﷲ ސާލިމް Maldivian Democratic Party 0
3 Abdulla Muaaz ޢަބްދުﷲ މުޢާޛު Maldivian Development Alliance 0
4 Gasim Shaheem ޤާސިމް ޝަހީމް Maldivian Development Alliance 0
5 Fathimath Naeema ފާޠިމަތު ނަޢީމާ Maldivian Democratic Party 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
0 0 0 0
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.