ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
N. Kendhikulhudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ D01.02.1 N. Kendhikulhudhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
332 184 148 222 332 554
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ahmed Arif އަޙްމަދު ޢާރިފް Maldivian Development Alliance 60
2 Aishath Natheela ޢާއިޝަތު ނަތީލާ Maldivian Development Alliance 103
3 Ali Shameem ޢަލީ ޝަމީމް Maldivian Democratic Party 86
4 Yaasir Ibrahim ޔާސިރު އިބްރާހީމް Independent 33
5 Sofwath Ahmed ޞަފްވަތު އަޙްމަދު Maldivian Development Alliance 75
6 Ahmed Rashid އަޙްމަދު ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 125
7 Mariyam Rifasha މަރްޔަމް ރިފާޝާ Maldivian Democratic Party 71
8 Moosa Haleem މޫސާ ޙަލީމް Independent 228
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
996 27 188 781
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.