ހއ. އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
Ha. Dhidhoo council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. ދިއްދޫ A04.08.1 Ha. Dhidhoo council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
229 124 105 116 229 345
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Areef ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް Progressive Party of Maldives 80
2 Ahmed Firag އަޙްމަދު ފިރާޤު Maldivian Democratic Party 129
3 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 133
4 Zuhura ޒުހުރާ Maldivian Democratic Party 123
5 Suhail Rasheed ސުހައިލް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 76
6 Fathih Aboobakru ފާތިޙް އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 78
7 Moosa Latheef މޫސާ ލަޠީފް Maldivian Democratic Party 142
8 Mohamed Hashim މުޙައްމަދު ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 120
9 Adam Zuhair އާދަމް ޒުހައިރު Progressive Party of Maldives 102
10 Aminath Nahula އާމިނަތު ނަހުލާ Progressive Party of Maldives 87
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1145 65 10 1070
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.