ނ. އަތޮޅު ޅޮހި ކައުންސިލް
N. Lhohi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ D03.0.1 N. Lhohi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
73 38 35 8 73 81
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Afeef Ibrahim ޙުސައިން ޢަފީފް އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 26
2 Abdulla Salim ޢަބްދުﷲ ސާލިމް Maldivian Democratic Party 48
3 Abdulla Muaaz ޢަބްދުﷲ މުޢާޛު Maldivian Development Alliance 20
4 Gasim Shaheem ޤާސިމް ޝަހީމް Maldivian Development Alliance 26
5 Fathimath Naeema ފާޠިމަތު ނަޢީމާ Maldivian Democratic Party 54
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
219 0 45 174
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.