އދ. އަތޮޅު އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ADh Omadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހުޅުމާލެ YT.0.2 ADh Omadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
8 6 2 0 8 8
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Faaig ޢަލީ ފާއިޤު Independent 1
2 Hassan Shafiu ޙަސަން ޝާފިޢު Progressive Party of Maldives 1
3 Hassan Najmee ޙަސަން ނަޖްމީ Independent 3
4 Adam Ibrahim އާދަމް އިބްރާހީމް Independent 0
5 Umar Mohamed ޢުމަރު މުޙައްމަދު Independent 0
6 Mohamed Riza މުޙައްމަދު ރިޟާ Independent 6
7 Abdulla Niyaz ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒް Independent 2
8 Adnan Abdulla ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ Independent 0
9 Ali Fikry ޢަލީ ފިކުރީ Independent 3
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
24 0 8 16
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.