ހދ. އަތޮޅު ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Hanimaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ހަނިމާދޫ B01.01.1 Hdh. Hanimaadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
460 240 220 270 460 730
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hassan Saleem ޙަސަން ސަލީމް Maldivian Democratic Party 264
2 Abdul Salaam Ali ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީ Independent 281
3 Hassan Jaufar ޙަސަން ޖަޢުފަރު Progressive Party of Maldives 105
4 Arifa Abdulla ޢާރިފާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 111
5 Nisham Ali ނިޝާމް ޢަލީ Progressive Party of Maldives 170
6 Abdul Sattar Hassan ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން Independent 133
7 Musthafa Saleem މުޞްޠަފާ ސަލީމް Independent 131
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1365 9 161 1195
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.