ރ. އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
R. Vaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ E01.0.1 R. Vaadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
99 42 57 8 99 107
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Ali ޙުސައިން ޢަލީ Progressive Party of Maldives 67
2 Ahmed Musthafa އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ Progressive Party of Maldives 67
3 Mohamed Shafeeg މުޙައްމަދު ޝަފީޤު Maldivian Democratic Party 35
4 Mohamed Niyaz މުޙައްމަދު ނިޔާޒް Maldivian Democratic Party 27
5 Ahmed Firag އަޙްމަދު ފިރާޤު Progressive Party of Maldives 65
6 Zaheena Ibrahim Manik ޛަހީނާ އިބްރާހީމްމަނިކު Maldivian Democratic Party 26
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
297 3 7 287
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.