ހއ. އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
Ha. Dhidhoo council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
އދ. ދިގުރަށް I03.07.1 Ha. Dhidhoo council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
0 0 0 1 0 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Areef ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް Progressive Party of Maldives 0
2 Ahmed Firag އަޙްމަދު ފިރާޤު Maldivian Democratic Party 0
3 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 0
4 Zuhura ޒުހުރާ Maldivian Democratic Party 0
5 Suhail Rasheed ސުހައިލް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 0
6 Fathih Aboobakru ފާތިޙް އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 0
7 Moosa Latheef މޫސާ ލަޠީފް Maldivian Democratic Party 0
8 Mohamed Hashim މުޙައްމަދު ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 0
9 Adam Zuhair އާދަމް ޒުހައިރު Progressive Party of Maldives 0
10 Aminath Nahula އާމިނަތު ނަހުލާ Progressive Party of Maldives 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
0 0 0 0
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.