ކ. އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް
K. Atoll Gaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހުޅުމާލެ YT.0.2 K. Atoll Gaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
17 10 7 2 17 19
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Aaiz Abdul Raheem އާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް Progressive Party of Maldives 14
2 Hussain Mohamed ޙުސައިން މުޙައްމަދު Independent 0
3 Ali Arushah ޢަލީ އަރުޝާހު Independent 0
4 Ali Shifaz ޢަލީ ޝިފާޛު Maldivian Democratic Party 1
5 Mubashir Jaleel މުބައްޝިރު ޖަލީލް Progressive Party of Maldives 14
6 Mohamed Rishwan މުޙައްމަދު ރިޝްވާން Progressive Party of Maldives 15
7 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 3
8 Murshidh Abdul Hakeem މުރުޝިދު ޢަބްދުލްޙަކީމް Maldivian Democratic Party 3
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
51 0 1 50
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.