ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް
R. Maakurathu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. އިންނަމާދޫ E04.10.1 R. Maakurathu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
0 0 0 1 0 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Imaad ޙުސައިން ޢިމާދު Maldivian Democratic Party 0
2 Hassan Ali ޙަސަން ޢަލީ Maldivian Democratic Party 0
3 Ahmed Shifan އަޙްމަދު ޝިފާން Progressive Party of Maldives 0
4 Salih Dawood ޞާލިޙް ދާއޫދު Progressive Party of Maldives 0
5 Mohamed Ibrahim މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 0
6 Ahmed Abdul Raheem އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް Maldivian Democratic Party 0
7 Tholhath Naseem ޠަލްޙަތު ނަސީމް Independent 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
0 0 0 0
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.