ށ. އަތޮޅު މަރޮށި ކައުންސިލް
Sh. Maroshi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ސްރީލަންކާ / ކޮލޮމްބޯ W03.1.2 Sh. Maroshi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
1 0 1 2 1 3
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Masood Waheed މަސްޢޫދު ވަޙީދު Independent 1
2 Abdulla Amir ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު Progressive Party of Maldives 0
3 Abdul Azeez Mohamed Waheed ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙައްމަދު ވަޙީދު Maldivian Democratic Party 1
4 Reehan Adam Saleem ރީހާން އާދަމް ސަލީމް Independent 0
5 Ahmed Abrar Mohamed އަޙްމަދު އަބުރާރު މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 0
6 Hafeezulla ޙަފީޡުﷲ Progressive Party of Maldives 0
7 Abdul Razzaag Abdul Hadee ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަބްދުލްހާދީ Maldivian Democratic Party 1
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3 0 0 3
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.