ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް
R. Hulhudhuffaaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ E02.0.1 R. Hulhudhuffaaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
75 28 47 9 75 84
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Shareef ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް Maldivian Democratic Party 45
2 Mohamed Zahir މުޙައްމަދު ޒާހިރު Jumhoory Party 8
3 Liyoosa Naeem ލިޔޫސާ ނަޢީމް Progressive Party of Maldives 20
4 Mohamed Ibrahim މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް Maldivian Democratic Party 47
5 Ibrahim Shifaz އިބްރާހީމް ޝިފާޒް Progressive Party of Maldives 30
6 Ali Jaweed ޢަލީ ޖާވީދު Maldivian Democratic Party 42
7 Ibrahim Zuhair އިބްރާހީމް ޒުހައިރު Progressive Party of Maldives 14
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
225 9 10 206
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.