ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫ ކައުންސިލް
Sh. Narudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ވިލިނގިލި YT.0.7 Sh. Narudhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
0 0 0 1 0 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Nizar މުޙައްމަދު ނިޒާރު Independent 0
2 Abdulla Azumee ޢަބްދުﷲ ޢަޒުމީ Progressive Party of Maldives 0
3 Hassan Zareer ޙަސަން ޒަރީރު Jumhoory Party 0
4 Ahmed Wajeef އަޙްމަދު ވަޖީފު Progressive Party of Maldives 0
5 Abdulla Jameel ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު Maldivian Democratic Party 0
6 Mohamed Siraj މުޙައްމަދު ސިރާޖް Maldivian Democratic Party 0
7 Ali Shareef ޢަލީ ޝަރީފު Independent 0
8 Musthafa Moosa މުޞްޠަފާ މޫސާ Maldivian Democratic Party 0
9 Ahmed Arif އަޙްމަދު ޢާރިފް Progressive Party of Maldives 0
10 Hussain Siraj ޙުސައިން ސިރާޖު Independent 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
0 0 0 0
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.