ހއ. އަތޮޅު ހޯރަފުށި ކައުންސިލް
Ha. Hoarafushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. ހޯރަފުށި A01.04.1 Ha. Hoarafushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
329 177 152 176 329 505
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Fathimath Fazna ފާޠިމަތު ފަޛުނާ Progressive Party of Maldives 129
2 Mohamed Waheed މުޙައްމަދު ވަޙީދު Maldivian Democratic Party 160
3 Mohamed Sameer މުޙައްމަދު ސަމީރު Independent 52
4 Mohamed Naseer Aboobakuru މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 98
5 Hashim Aboobakuru ހާޝިމް އަބޫބަކުރު Independent 75
6 Ahmed Imdhah އަޙްމަދު އިމްދާޙު Maldivian Democratic Party 175
7 Ahmed Shujau އަޙްމަދު ޝުޖާޢު Maldivian Development Alliance 130
8 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 76
9 Ali Riyaz ޢަލީ ރިޔާޟް Maldivian Development Alliance 101
10 Ali Arif ޢަލީ ޢާރިފް Independent 88
11 Ali Naseer Adam ޢަލީ ނަޞީރު އާދަމް Maldivian Development Alliance 154
12 Abdul Hannan Ahmed Fulhu ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދުފުޅު Maldivian Democratic Party 83
13 Ibrahim Shakir އިބްރާހީމް ޝާކިރު Maldivian Democratic Party 110
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1645 95 119 1431
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.