ހއ. އަތޮޅު ހޯރަފުށި ކައުންސިލް
Ha. Hoarafushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. ހޯރަފުށި A01.04.2 Ha. Hoarafushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
393 204 189 237 393 630
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Fathimath Fazna ފާޠިމަތު ފަޛުނާ Progressive Party of Maldives 134
2 Mohamed Waheed މުޙައްމަދު ވަޙީދު Maldivian Democratic Party 175
3 Mohamed Sameer މުޙައްމަދު ސަމީރު Independent 116
4 Mohamed Naseer Aboobakuru މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 162
5 Hashim Aboobakuru ހާޝިމް އަބޫބަކުރު Independent 115
6 Ahmed Imdhah އަޙްމަދު އިމްދާޙު Maldivian Democratic Party 163
7 Ahmed Shujau އަޙްމަދު ޝުޖާޢު Maldivian Development Alliance 91
8 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 113
9 Ali Riyaz ޢަލީ ރިޔާޟް Maldivian Development Alliance 72
10 Ali Arif ޢަލީ ޢާރިފް Independent 160
11 Ali Naseer Adam ޢަލީ ނަޞީރު އާދަމް Maldivian Development Alliance 174
12 Abdul Hannan Ahmed Fulhu ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދުފުޅު Maldivian Democratic Party 129
13 Ibrahim Shakir އިބްރާހީމް ޝާކިރު Maldivian Democratic Party 166
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1965 120 75 1770
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.