ހއ. އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް
Ha. Baarashu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ވިލިނގިލި YT.0.7 Ha. Baarashu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
25 14 11 7 25 32
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Asif Abdulla ޢާޞިފް ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 6
2 Aminath Hassan އާމިނަތު ޙަސަން Maldivian Democratic Party 12
3 Ahmed Shahid އަޙްމަދު ޝާހިދު Maldivian Democratic Party 11
4 Mohamed Abdul Hakeem މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް Maldivian Democratic Party 13
5 Ahmed Mauroof އަޙްމަދު މަޢުރޫފް Progressive Party of Maldives 5
6 Hussain Nooradheen ޙުސައިން ނޫރައްދީން Independent 2
7 Ali Shameem ޢަލީ ޝަމީމް Progressive Party of Maldives 9
8 Ahmed Thohir އަޙްމަދު ޠާހިރު Independent 8
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
75 3 6 66
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.