ހއ. އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
Ha. Dhidhoo council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ A02.0.1 Ha. Dhidhoo council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
317 128 189 40 317 357
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Areef ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް Progressive Party of Maldives 85
2 Ahmed Firag އަޙްމަދު ފިރާޤު Maldivian Democratic Party 200
3 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 208
4 Zuhura ޒުހުރާ Maldivian Democratic Party 195
5 Suhail Rasheed ސުހައިލް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 70
6 Fathih Aboobakru ފާތިޙް އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 70
7 Moosa Latheef މޫސާ ލަޠީފް Maldivian Democratic Party 221
8 Mohamed Hashim މުޙައްމަދު ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 201
9 Adam Zuhair އާދަމް ޒުހައިރު Progressive Party of Maldives 106
10 Aminath Nahula އާމިނަތު ނަހުލާ Progressive Party of Maldives 92
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1537 12 77 1448
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.