ށ. އަތޮޅު ފީވަކު ކައުންސިލް
Sh. Feevaku Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހުޅުމާލެ YT.0.1 Sh. Feevaku Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
9 6 3 3 9 12
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Waheed ޢަލީ ވަޙީދު Independent 2
2 Abdulla Naseer ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Independent 3
3 Abdul Shakoor Ibrahim ޢަބްދުއްޝަކޫރު އިބްރާހީމް Independent 0
4 Hussain Moosa ޙުސައިން މޫސާ Independent 4
5 Hassan Shujau ޙަސަން ޝުޖާޢު Independent 4
6 Ahmed Shameen އަޙްމަދު ޝަމީން Independent 0
7 Adnan Ali ޢަދުނާން ޢަލީ Independent 1
8 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 3
9 Ahmed Adil އަޙްމަދު ޢާދިލް Independent 2
10 Ahmed Rasheed އަޙްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 3
11 Mohamed Ibrahim Waheed މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު Progressive Party of Maldives 2
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
27 0 3 24
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.