ހއ. އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Maarandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ A02.0.1 Ha. Maarandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
155 63 92 26 155 181
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdul Rahman Hassan ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަން Independent 58
2 Hassan Ahmed ޙަސަން އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 47
3 Mohamed Hameed މުޙައްމަދު ޙަމީދު Independent 78
4 Ahmed Shafiu އަޙްމަދު ޝާފިޢު Independent 83
5 Abdul Kareem Abdul Rahman ޢަބުދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން Independent 19
6 Jeelan Haroon ޖީލާން ހާރޫން Independent 29
7 Ahmed Shareef އަޙްމަދު ޝަރީފް Independent 8
8 Abdul Hameed Abdul Sattar ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު Independent 92
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
465 9 42 414
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.