ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
R. Dhuvaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. ދުވާފަރު E03.07.4 R. Dhuvaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
509 265 244 241 509 750
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Amir Ahmed ޢާމިރު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 203
2 Ali Fayaz ޢަލީ ފަޔާޟް Maldivian Democratic Party 219
3 Zuhura Abdulla ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 245
4 Mariyam Yasfa މަރްޔަމް ޔަސްފާ Maldivian Democratic Party 203
5 Izmeel Ahmed އިޒްމީލް އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 248
6 Hussain Visham Mohamed ޙުސައިން ވިޝާމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 235
7 Ismail Fayaz އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް Jumhoory Party 30
8 Hawwa Sameela ޙައްވާ ސަމީލާ Progressive Party of Maldives 238
9 Mohamed Jameel މުޙައްމަދު ޖަމީލް Maldivian Democratic Party 211
10 Ibrahim Naseer އިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 252
11 Ibrahim Rashid އިބްރާހީމް ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 179
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
2545 210 72 2263
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.