ހދ. އަތޮޅު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Neilaidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ B03.0.1 Hdh. Neilaidhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
49 21 28 13 49 62
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ahmed Mazin އަޙްމަދު މާޒިން Progressive Party of Maldives 13
2 Abdul Hameed Hussain ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙުސައިން Jumhoory Party 16
3 Ahmed Ayaz އަޙްމަދު އަޔާޟު Progressive Party of Maldives 12
4 Mohamed Ilham މުޙައްމަދު އިލްހާމް Independent 22
5 Farooq Adam ފާރޫޤް އާދަމް Jumhoory Party 16
6 Fathmath Mamdhooda ފާޠިމަތު މަމްދޫދާ Maldivian Democratic Party 16
7 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 20
8 Ibrahim Nazim އިބްރާހީމް ނާޡިމް Independent 10
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
147 0 22 125
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.