ނ. އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
N. Velidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ސްރީލަންކާ / ކޮލޮމްބޯ W03.1.2 N. Velidhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
7 6 1 2 7 9
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ibrahim Gasim އިބްރާހީމް ޤާސިމް Independent 1
2 Abdulla Ali ޢަބްދުﷲ ޢަލީ Maldivian Development Alliance 0
3 Fathimath Rizween ފާޠިމަތު ރިޒުވީން Independent 1
4 Abdulla Moosa ޢަބްދުﷲ މޫސާ Jumhoory Party 0
5 Abdulla Jailam Naeem ޢަބްދުﷲ ޖައިލަމް ނަޢީމް Independent 1
6 Aishath Adam ޢާއިޝަތު އާދަމް Maldivian Development Alliance 0
7 Adam Ali Fulhu އާދަމް ޢަލީފުޅު Maldivian Democratic Party 6
8 Ali Ahmeen ޢަލީ އަހުމީން Maldivian Development Alliance 0
9 Ahmed Jaufar އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު Maldivian Democratic Party 6
10 Asma Hussain އަސްމާ ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 6
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
21 0 0 21
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.