ރ. އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް
R. Angolhitheemu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. މީދޫ E05.13.1 R. Angolhitheemu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
3 0 3 0 3 3
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ahmed Nasheed އަޙްމަދު ނަޝީދު Independent 0
2 Gasim Hussain ޤާސިމް ޙުސައިން Independent 1
3 Aminath Sajan އާމިނަތު ސަޖަން Maldivian Democratic Party 3
4 Fathimath Hussain Manik ފާޠިމަތު ޙުސައިންމަނިކު Progressive Party of Maldives 0
5 Ibrahim Nazeeh އިބްރާހީމް ނަޒީހު Progressive Party of Maldives 0
6 Hussain Moosa ޙުސައިން މޫސާ Maldivian Democratic Party 1
7 Mohamed Musthafa މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ Independent 0
8 Mohamed Shaheen މުޙައްމަދު ޝާހީން Maldivian Democratic Party 2
9 Mohamed Abdulla މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ Independent 2
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
9 0 0 9
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.