ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި B04.09.3 Hdh. Kulhudhuhfushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
284 147 137 465 284 749
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Habeeba Ahmed ޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 36
2 Abdul Latheef Hassan ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 119
3 Ahmed Sameer އަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 133
4 Hassan Shafaan ޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 103
5 Ibrahim Abbas އިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 94
6 Mohamed Favaaz މުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 100
7 Zakariyya Adam ޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 30
8 Aminath Majeeda އާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 86
9 Sama Ali ސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 107
10 Adam Shareef Mohamed އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 54
11 Nizar Moosa ނިޒާރު މޫސާ Independent 27
12 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 124
13 Siuna Adam ސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 114
14 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 109
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1420 75 109 1236
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.