ހއ. އަތޮޅު ހޯރަފުށި ކައުންސިލް
Ha. Hoarafushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. ހޯރަފުށި A01.04.3 Ha. Hoarafushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
279 131 148 178 279 457
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Fathimath Fazna ފާޠިމަތު ފަޛުނާ Progressive Party of Maldives 100
2 Mohamed Waheed މުޙައްމަދު ވަޙީދު Maldivian Democratic Party 118
3 Mohamed Sameer މުޙައްމަދު ސަމީރު Independent 109
4 Mohamed Naseer Aboobakuru މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 92
5 Hashim Aboobakuru ހާޝިމް އަބޫބަކުރު Independent 53
6 Ahmed Imdhah އަޙްމަދު އިމްދާޙު Maldivian Democratic Party 106
7 Ahmed Shujau އަޙްމަދު ޝުޖާޢު Maldivian Development Alliance 56
8 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 131
9 Ali Riyaz ޢަލީ ރިޔާޟް Maldivian Development Alliance 38
10 Ali Arif ޢަލީ ޢާރިފް Independent 131
11 Ali Naseer Adam ޢަލީ ނަޞީރު އާދަމް Maldivian Development Alliance 92
12 Abdul Hannan Ahmed Fulhu ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދުފުޅު Maldivian Democratic Party 80
13 Ibrahim Shakir އިބްރާހީމް ޝާކިރު Maldivian Democratic Party 110
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1395 120 59 1216
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.