ހއ. އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް
Ha. Filadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ A05.0.1 Ha. Filadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
224 108 116 37 224 261
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Moosa މުޙައްމަދު މޫސާ Progressive Party of Maldives 90
2 Mohamed Irushad މުޙައްމަދު އިރުޝާދު Progressive Party of Maldives 108
3 Abdul Sattar Dawood ޢަބްދުއްސައްތާރު ދާއޫދު Progressive Party of Maldives 85
4 Mohamed Jaufar މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު Jumhoory Party 117
5 Mohamed Nafiu މުޙައްމަދު ނާފިޢު Maldivian Democratic Party 108
6 Mohamed Falaah މުޙައްމަދު ފަލާޙް Maldivian Democratic Party 115
7 Adam Khaleel އާދަމް ޚަލީލް Independent 23
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
672 9 17 646
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.