ނ. އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
N. Velidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ނ. ހޮޅުދޫ D04.11.1 N. Velidhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
3 0 3 0 3 3
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ibrahim Gasim އިބްރާހީމް ޤާސިމް Independent 0
2 Abdulla Ali ޢަބްދުﷲ ޢަލީ Maldivian Development Alliance 1
3 Fathimath Rizween ފާޠިމަތު ރިޒުވީން Independent 0
4 Abdulla Moosa ޢަބްދުﷲ މޫސާ Jumhoory Party 1
5 Abdulla Jailam Naeem ޢަބްދުﷲ ޖައިލަމް ނަޢީމް Independent 0
6 Aishath Adam ޢާއިޝަތު އާދަމް Maldivian Development Alliance 1
7 Adam Ali Fulhu އާދަމް ޢަލީފުޅު Maldivian Democratic Party 1
8 Ali Ahmeen ޢަލީ އަހުމީން Maldivian Development Alliance 2
9 Ahmed Jaufar އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު Maldivian Democratic Party 1
10 Asma Hussain އަސްމާ ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
9 0 2 7
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.