ބ. އަތޮޅު ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
B. Fulhadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ބ. ދަރަވަންދޫ F03.06.1 B. Fulhadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
4 2 2 0 4 4
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Mauroof މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް Maldivian Democratic Party 0
2 Ali Nisham ޢަލީ ނިޝާމް Independent 0
3 Mohamed Nadeem މުޙައްމަދު ނަދީމް Progressive Party of Maldives 3
4 Mohamed Haleem މުޙައްމަދު ޙަލީމް Independent 2
5 Hassan Akram ޙަސަން އަކްރަމް Independent 1
6 Abdulla Naseer ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 0
7 Ahmed Asif އަޙްމަދު ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 3
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
12 3 0 9
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.