ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް
N. Maafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ނ. ހޮޅުދޫ D04.11.1 N. Maafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
0 0 0 1 0 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Muslim Mohamed މުސްލިމް މުޙައްމަދު Maldivian Development Alliance 0
2 Loosiyan Abdul Rahman ލޫސިޔާން ޢަބްދުއްރަޙްމާން Progressive Party of Maldives 0
3 Ali Ahmed ޢަލީ އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 0
4 Ahmed Abdul Majeed އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަޖީދު Maldivian Development Alliance 0
5 Abdul Majid Ali ޢަބްދުލްމާޖިދު ޢަލީ Maldivian Democratic Party 0
6 Musthafa Adam މުޞްޠަފާ އާދަމް Independent 0
7 Mohamed Ameen މުޙައްމަދު އަމީން Independent 0
8 Zakariyya Moahmed Fulhu ޒަކަރިއްޔާ މުޙައްމަދުފުޅު Maldivian Democratic Party 0
9 Abdulla Adam ޢަބްދުﷲ އާދަމް Independent 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
0 0 0 0
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.