ނ. އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
N. Velidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ކ. މާފުށި X03.1.1 N. Velidhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
10 0 10 3 10 13
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ibrahim Gasim އިބްރާހީމް ޤާސިމް Independent 1
2 Abdulla Ali ޢަބްދުﷲ ޢަލީ Maldivian Development Alliance 0
3 Fathimath Rizween ފާޠިމަތު ރިޒުވީން Independent 2
4 Abdulla Moosa ޢަބްދުﷲ މޫސާ Jumhoory Party 0
5 Abdulla Jailam Naeem ޢަބްދުﷲ ޖައިލަމް ނަޢީމް Independent 1
6 Aishath Adam ޢާއިޝަތު އާދަމް Maldivian Development Alliance 0
7 Adam Ali Fulhu އާދަމް ޢަލީފުޅު Maldivian Democratic Party 2
8 Ali Ahmeen ޢަލީ އަހުމީން Maldivian Development Alliance 1
9 Ahmed Jaufar އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު Maldivian Democratic Party 5
10 Asma Hussain އަސްމާ ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 8
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
30 6 4 20
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.