ހއ. އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް
Ha. Muraidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. މުރައިދޫ A03.13.1 Ha. Muraidhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
298 182 116 123 298 421
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Faruhath Sameer ފަރުޙަތު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 132
2 Hassan Ziyaadh ޙަސަން ޒިޔާދު Progressive Party of Maldives 142
3 Hussain Rasheed ޙުސައިން ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 78
4 Ibrahim Rauf އިބްރާހީމް ރައޫފް Independent 48
5 Mohamed Nishaam މުޙައްމަދު ނިޝާމް Maldivian Democratic Party 145
6 Abdulla Mufeed ޢަބްދުﷲ މުފީދު Progressive Party of Maldives 135
7 Asrar Abdulla އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ Maldivian Democratic Party 134
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
894 30 50 814
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.