ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް
R. Hulhudhuffaaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. ހުޅުދުއްފާރު E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
683 365 318 235 683 918
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Shareef ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް Maldivian Democratic Party 299
2 Mohamed Zahir މުޙައްމަދު ޒާހިރު Jumhoory Party 39
3 Liyoosa Naeem ލިޔޫސާ ނަޢީމް Progressive Party of Maldives 297
4 Mohamed Ibrahim މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް Maldivian Democratic Party 335
5 Ibrahim Shifaz އިބްރާހީމް ޝިފާޒް Progressive Party of Maldives 339
6 Ali Jaweed ޢަލީ ޖާވީދު Maldivian Democratic Party 304
7 Ibrahim Zuhair އިބްރާހީމް ޒުހައިރު Progressive Party of Maldives 285
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
2049 84 67 1898
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.