ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް
N. Maafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ނ. މާފަރު D02.06.1 N. Maafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
442 258 184 272 442 714
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Muslim Mohamed މުސްލިމް މުޙައްމަދު Maldivian Development Alliance 112
2 Loosiyan Abdul Rahman ލޫސިޔާން ޢަބްދުއްރަޙްމާން Progressive Party of Maldives 34
3 Ali Ahmed ޢަލީ އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 21
4 Ahmed Abdul Majeed އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަޖީދު Maldivian Development Alliance 147
5 Abdul Majid Ali ޢަބްދުލްމާޖިދު ޢަލީ Maldivian Democratic Party 151
6 Musthafa Adam މުޞްޠަފާ އާދަމް Independent 197
7 Mohamed Ameen މުޙައްމަދު އަމީން Independent 91
8 Zakariyya Moahmed Fulhu ޒަކަރިއްޔާ މުޙައްމަދުފުޅު Maldivian Democratic Party 140
9 Abdulla Adam ޢަބްދުﷲ އާދަމް Independent 118
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1326 45 270 1011
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.