ބ. އަތޮޅު ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
B. Fulhadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ F01.0.1 B. Fulhadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
21 12 9 3 21 24
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Mauroof މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް Maldivian Democratic Party 9
2 Ali Nisham ޢަލީ ނިޝާމް Independent 7
3 Mohamed Nadeem މުޙައްމަދު ނަދީމް Progressive Party of Maldives 8
4 Mohamed Haleem މުޙައްމަދު ޙަލީމް Independent 11
5 Hassan Akram ޙަސަން އަކްރަމް Independent 9
6 Abdulla Naseer ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 0
7 Ahmed Asif އަޙްމަދު ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 11
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
63 0 8 55
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.