ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫ ކައުންސިލް
Sh. Milandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ށ. މިލަންދޫ C02.14.2 Sh. Milandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
654 356 298 162 654 816
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Rasheed ޢަލީ ރަޝީދު Jumhoory Party 14
2 Mohamed Saeed މުޙައްމަދު ސަޢީދު Maldivian Democratic Party 284
3 Abdulla Faiz ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް Maldivian Democratic Party 317
4 Ahmed Shiyam އަޙްމަދު ޝިޔާމް Maldivian Democratic Party 327
5 Abdulla Athif ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް Progressive Party of Maldives 298
6 Mohamed Azim މުޙައްމަދު ޢާޡިމް Progressive Party of Maldives 264
7 Hussain Yazumeen ޙުސައިން ޔަޒުމީން Progressive Party of Maldives 267
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1856 53 32 1771
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.