ހއ. އަތޮޅު ހޯރަފުށި ކައުންސިލް
Ha. Hoarafushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. ދުވާފަރު E03.07.1 Ha. Hoarafushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
1 1 0 0 1 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Fathimath Fazna ފާޠިމަތު ފަޛުނާ Progressive Party of Maldives 1
2 Mohamed Waheed މުޙައްމަދު ވަޙީދު Maldivian Democratic Party 0
3 Mohamed Sameer މުޙައްމަދު ސަމީރު Independent 0
4 Mohamed Naseer Aboobakuru މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 1
5 Hashim Aboobakuru ހާޝިމް އަބޫބަކުރު Independent 1
6 Ahmed Imdhah އަޙްމަދު އިމްދާޙު Maldivian Democratic Party 0
7 Ahmed Shujau އަޙްމަދު ޝުޖާޢު Maldivian Development Alliance 1
8 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 0
9 Ali Riyaz ޢަލީ ރިޔާޟް Maldivian Development Alliance 1
10 Ali Arif ޢަލީ ޢާރިފް Independent 0
11 Ali Naseer Adam ޢަލީ ނަޞީރު އާދަމް Maldivian Development Alliance 0
12 Abdul Hannan Ahmed Fulhu ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދުފުޅު Maldivian Democratic Party 0
13 Ibrahim Shakir އިބްރާހީމް ޝާކިރު Maldivian Democratic Party 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
5 0 0 5
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.