ހދ. އަތޮޅު މަކުނުދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Makunudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ B06.0.1 Hdh. Makunudhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
145 82 63 24 145 169
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Shakir މުޙައްމަދު ޝާކިރު Progressive Party of Maldives 63
2 Ali Shareef ޢަލީ ޝަރީފް Independent 10
3 Ahmed Wafir އަޙްމަދު ވާފިރު Progressive Party of Maldives 65
4 Hussain Saami ޙުސައިން ސާމީ Maldivian Democratic Party 76
5 Ali Nasir ޢަލީ ނާޞިރު Maldivian Democratic Party 59
6 Hamid Ibrahim ޙާމިދު އިބްރާހީމް Maldivian Democratic Party 65
7 Mohamed Shakeeb މުޙައްމަދު ޝަކީބު Independent 11
8 Hamza Abdul Kareem ޙަމްޒާ ޢަބްދުލްކަރީމް Progressive Party of Maldives 69
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
435 0 17 418
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.