ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
R. Dhuvaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ވިލިނގިލި YT.0.7 R. Dhuvaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
5 3 2 0 5 5
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Amir Ahmed ޢާމިރު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 2
2 Ali Fayaz ޢަލީ ފަޔާޟް Maldivian Democratic Party 2
3 Zuhura Abdulla ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 2
4 Mariyam Yasfa މަރްޔަމް ޔަސްފާ Maldivian Democratic Party 2
5 Izmeel Ahmed އިޒްމީލް އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 3
6 Hussain Visham Mohamed ޙުސައިން ވިޝާމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 3
7 Ismail Fayaz އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް Jumhoory Party 1
8 Hawwa Sameela ޙައްވާ ސަމީލާ Progressive Party of Maldives 3
9 Mohamed Jameel މުޙައްމަދު ޖަމީލް Maldivian Democratic Party 2
10 Ibrahim Naseer އިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 4
11 Ibrahim Rashid އިބްރާހީމް ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 1
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
25 0 0 25
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.