ހއ. އަތޮޅު ހޯރަފުށި ކައުންސިލް
Ha. Hoarafushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ A01.0.1 Ha. Hoarafushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
602 327 275 113 602 715
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Fathimath Fazna ފާޠިމަތު ފަޛުނާ Progressive Party of Maldives 244
2 Mohamed Waheed މުޙައްމަދު ވަޙީދު Maldivian Democratic Party 253
3 Mohamed Sameer މުޙައްމަދު ސަމީރު Independent 174
4 Mohamed Naseer Aboobakuru މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 284
5 Hashim Aboobakuru ހާޝިމް އަބޫބަކުރު Independent 173
6 Ahmed Imdhah އަޙްމަދު އިމްދާޙު Maldivian Democratic Party 205
7 Ahmed Shujau އަޙްމަދު ޝުޖާޢު Maldivian Development Alliance 182
8 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 191
9 Ali Riyaz ޢަލީ ރިޔާޟް Maldivian Development Alliance 100
10 Ali Arif ޢަލީ ޢާރިފް Independent 221
11 Ali Naseer Adam ޢަލީ ނަޞީރު އާދަމް Maldivian Development Alliance 226
12 Abdul Hannan Ahmed Fulhu ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދުފުޅު Maldivian Democratic Party 173
13 Ibrahim Shakir އިބްރާހީމް ޝާކިރު Maldivian Democratic Party 271
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3010 140 173 2697
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.