ށ. އަތޮޅު ނޫމަރާ ކައުންސިލް
Sh. Noomaraa Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ށ. ނޫމަރާ C01.02.1 Sh. Noomaraa Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
196 110 86 112 196 308
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Aishath Samaa ޢާއިޝަތު ސަމާ Progressive Party of Maldives 52
2 Ahmed Adhil އަޙްމަދު ޢާދިލް Progressive Party of Maldives 18
3 Hassan Abdulla ޙަސަން ޢަބްދުﷲ Jumhoory Party 85
4 Ahmed Vishan އަޙްމަދު ވިޝާން Progressive Party of Maldives 16
5 Mohamed Naif މުޙައްމަދު ނާޢިފް Maldivian Democratic Party 86
6 Muaaviyath Hussain މުޢާވިޔަތު ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 44
7 Rukhusana Hassan ރުޚުސާނާ ޙަސަން Jumhoory Party 103
8 Ayathulla Abdul Razzag އާޔަތުﷲ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު Maldivian Democratic Party 81
9 Mohamed Areen މުޙައްމަދު އަރީން Jumhoory Party 51
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
588 30 22 536
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.