ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް
N. Maafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ދ. ކުޑަހުވަދޫ M02.07.2 N. Maafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
4 1 3 0 4 4
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Muslim Mohamed މުސްލިމް މުޙައްމަދު Maldivian Development Alliance 0
2 Loosiyan Abdul Rahman ލޫސިޔާން ޢަބްދުއްރަޙްމާން Progressive Party of Maldives 0
3 Ali Ahmed ޢަލީ އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 1
4 Ahmed Abdul Majeed އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަޖީދު Maldivian Development Alliance 0
5 Abdul Majid Ali ޢަބްދުލްމާޖިދު ޢަލީ Maldivian Democratic Party 1
6 Musthafa Adam މުޞްޠަފާ އާދަމް Independent 1
7 Mohamed Ameen މުޙައްމަދު އަމީން Independent 1
8 Zakariyya Moahmed Fulhu ޒަކަރިއްޔާ މުޙައްމަދުފުޅު Maldivian Democratic Party 3
9 Abdulla Adam ޢަބްދުﷲ އާދަމް Independent 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
12 3 2 7
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.