ނ. އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
N. Velidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ނ. ވެލިދޫ D03.13.1 N. Velidhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
380 192 188 166 380 546
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ibrahim Gasim އިބްރާހީމް ޤާސިމް Independent 109
2 Abdulla Ali ޢަބްދުﷲ ޢަލީ Maldivian Development Alliance 133
3 Fathimath Rizween ފާޠިމަތު ރިޒުވީން Independent 46
4 Abdulla Moosa ޢަބްދުﷲ މޫސާ Jumhoory Party 37
5 Abdulla Jailam Naeem ޢަބްދުﷲ ޖައިލަމް ނަޢީމް Independent 98
6 Aishath Adam ޢާއިޝަތު އާދަމް Maldivian Development Alliance 94
7 Adam Ali Fulhu އާދަމް ޢަލީފުޅު Maldivian Democratic Party 113
8 Ali Ahmeen ޢަލީ އަހުމީން Maldivian Development Alliance 93
9 Ahmed Jaufar އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު Maldivian Democratic Party 142
10 Asma Hussain އަސްމާ ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 181
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1108 16 46 1046
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.