ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
R. Dhuvaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ S04.1.2 R. Dhuvaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
0 0 0 1 0 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Amir Ahmed ޢާމިރު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 0
2 Ali Fayaz ޢަލީ ފަޔާޟް Maldivian Democratic Party 0
3 Zuhura Abdulla ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 0
4 Mariyam Yasfa މަރްޔަމް ޔަސްފާ Maldivian Democratic Party 0
5 Izmeel Ahmed އިޒްމީލް އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 0
6 Hussain Visham Mohamed ޙުސައިން ވިޝާމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 0
7 Ismail Fayaz އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް Jumhoory Party 0
8 Hawwa Sameela ޙައްވާ ސަމީލާ Progressive Party of Maldives 0
9 Mohamed Jameel މުޙައްމަދު ޖަމީލް Maldivian Democratic Party 0
10 Ibrahim Naseer އިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 0
11 Ibrahim Rashid އިބްރާހީމް ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
0 0 0 0
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.