ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި B04.09.1 Hdh. Kulhudhuhfushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
311 143 168 495 311 806
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Habeeba Ahmed ޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 26
2 Abdul Latheef Hassan ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 142
3 Ahmed Sameer އަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 91
4 Hassan Shafaan ޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 71
5 Ibrahim Abbas އިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 72
6 Mohamed Favaaz މުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 125
7 Zakariyya Adam ޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 48
8 Aminath Majeeda އާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 50
9 Sama Ali ސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 164
10 Adam Shareef Mohamed އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 57
11 Nizar Moosa ނިޒާރު މޫސާ Independent 38
12 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 137
13 Siuna Adam ސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 73
14 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 133
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1555 150 178 1227
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.